Przejdź do treści

STATUT P Z P P W –  Rozdział I,II

Statut

Polskiego Związku Producentów Płyt Warstwowych

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych (zwany dalej Związkiem), działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców (Dziennik Ustaw z 26 czerwca 1991 r. Nr 55, Poz. 235 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. W swojej działalności statutowej Związek jest samorządny i niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 3. Z chwilą zarejestrowania Związek nabywa osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest Poznań.

§3

 1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. O udziale Związku w organizacjach, o których mowa w ust. 1 decyduje Zgromadzenie Ogólne Członków Związku.

§4

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ  II
Cele Związku i sposoby ich realizacji

§5

Podstawowymi celami i zadaniami Związku jest:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
 2. propagowanie zasad uczciwej konkurencji między producentami oraz importerami i dystrybutorami płyt warstwowych;
 3. dobrowolna i nie naruszająca tajemnic przedsiębiorstwa wymiana doświadczeń członków Związku w zakresie metod i najbardziej efektywnych rozwiązań związanych z podwyższaniem jakości produkowanych płyt oraz walki
  z nieuczciwą konkurencją;
 4. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych
  i społecznych do uczestniczenia w pracach tych organów lub w stworzonych przez te organy instytucjach doradczo-opiniodawczych, w sprawach związanych
  problematyką rynku budowlanego, nieuczciwą konkurencją, produkcją
  importem i dystrybucją płyt warstwowych;
 5. ochrona zrzeszonych w Związku członków przed nieuczciwą konkurencją,
  w tym praktykami monopolistycznymi oraz dumpingiem;
 6. prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz mających siedzibę w Polsce producentów, importerów i dystrybutorów płyt warstwowych.

§6

Związek realizuje swoje cele i zadania poprzez :

 1. udział i mediacje w sporach zbiorowych dotyczących członków Związku;
 2. zawieranie ( negocjowanie ) układów zbiorowych w imieniu członków Związku;
 3. dobrowolną i nie naruszającą tajemnic przedsiębiorstwa współpracę i wzajemną pomoc członków Związku;
 4. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów państwowych
  i samorządowych;
 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi, podmiotami gospodarczymi oraz krajowymi organami administracji państwowej;
 6. świadczenie członkom Związku pomocy organizacyjno-prawnej ( w miarę możliwości finansowych ),
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
 8. organizowanie dyskusji, sympozjów oraz spotkań z przedstawicielami mediów
  i organów opiniodawczych;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z produkcją, importem
  lub dystrybucją płyt warstwowych;
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Związku.

§7

Realizując swe cele Związek opiera się na dobrowolnej współpracy swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trzecim.